Audyty bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej

Wykonywane przez InstalPRO. audyty bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej dostarczają pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistym poziomie bezpieczeństwa badanej infrastruktury: wskazanie słabych punktów w zabezpieczeniach oraz zasugerowanie działań naprawczych.

Typowy  audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej składa sie z następujących etapów:

  • analiza topologii sieci bezprzewodowej pod kątem bezpieczeństwa - badanie to polega na analizie topologii sieci bezprzewodowej z uwzględnieniem standardów i dobrych praktyk w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji,
  • badanie dostępności sieci bezprzewodowej w obiektach firmy oraz w terenie - nieodzownym elementem każdego audytu bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej jest dokładne zbadanie jej zasięgu i naniesienie wyników na mapkę sytuacyjną; pozwala to wskazać obszary, w których sieć ta wykracza poza zakładany obręb i jest dostępna dla przypadkowych osób,
  • analiza zastosowanych zabezpieczeń - jest to kluczowe badanie w trakcie prac wykonywanych podczas audytu, polega ono na analizie użytych mechanizmów zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, praw użytkowników oraz bezpieczeństwa transmisji danych,
  • testy penetracyjne to symulacje ataków z wykorzystaniem wykrytych podatności: nieinwazyjne lub inwazyjne próby przełamania zastosowanych zabezpieczeń przy użyciu specjalistycznego sprzętu InstalPRO
  • audyt proceduralny sprawdzenie kompletności i poprawności procedur związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych; w zakres tego badania może wchodzić np. analiza procedury przyznawania praw dostępu czy procedury okresowego wykrywania nieuprawnionych punktów dostępowych.

Wynikiem prac zespołu audytowego jest raport końcowy, w którym opisane są szczegółowo metody poszczególnych badań, zebrane ich wyniki oraz sformułowane zalecenia ekspertów odnośnie działań naprawczych.

Mając na uwadze poziom bezpieczeństwa zaimplementowany domyślnie w urządzeniach, z wykorzystaniem, których budowane są sieci bezprzewodowe, polecamy przeprowadzenie badań już na etapie projektu implementacji sieci bezprzewodowej. Dzięki temu możliwe staje się zastosowanie od samego początku dobrze dostosowanych do danej topologii i zoptymalizowanych kosztowo rozwiązań bezpieczeństwa.